ASIA PACIFIC ASIA PACIFIC BRIDGE FEDERATION BRIDGE FEDERATION

China

Chinese Contract Bridge Association
Mr. Wang Xiaofeng
80 Tiantandong Road, Chongwen District
Beijing 100061, China
sunchengmo@126.com
T:86 10 8755 9175
F:86 10 6710 1522
F:86 10 6711 5728
ASIA PACIFIC BRIDGE FEDERATION